PROJEKTY FINANCOVANÉ S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

Název projektu CZ: Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav – pracovní listy
Zkrácený název projektu: UMVV – pracovní listy pro 21. století
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012380
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Číslo prioritní osy: PO 3
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority: IP 1
Název investiční priority: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
Číslo specifického cíle: SC 1, SC 2 s SC 3
Název specifického cíle:
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Datum zahájení: 01. 12. 2019
Datum ukončení: 31. 07. 2022

Cílem projektu je vytvořit DVZ, který bude inovativním způsobem rozvíjet digitální gramotnost žáků základních škol (první stupeň) v kontextu vybraných témat souvisejících s oblastí dopravní bezpečnosti. Využit při tom bude jedinečný model největšího modelového kolejiště v ČR a ve střední i východní Evropě, který se nachází v prostorech Království železnic v Praze. Vybrané části tohoto modelu budou digitalizovány (model tematicky pokrývá různé kraje ČR). V digitalizované podobě pak bude model sloužit jako prostředí pro řešení praktických úloh s tématem zejména z oblasti dopravní bezpečnosti, ale i z historie a místopisu. Vznikne tak jedinečný DVZ založený na 3D modelu převedeném do digitalizované podoby, a tedy na prostředí, které je vizuálně reálné a pro žáky pochopitelné a jednoduché.

Naplnění cíle zajistí projekt skrze realizací následujících dílčích cílů:

  1. vznikne digitální vzdělávací prostředí založené a propojené s reálným 3D modelem,
  2. modul obsahující podporu pedagogickým pracovníkům. Kromě zaměření na podporu rozvoje digitální
    gramotnosti žáků bude součástí DVZ modul obsahující podporu pro pedagogy, kteří ho budou
    využívat.