Projekty financované s podporou Evropské unie

Název projektu CZ: Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav – pracovní listy
Zkrácený název projektu: UMVV – pracovní listy pro 21. století
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012380
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Číslo prioritní osy: PO 3
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority: IP 1
Název investiční priority: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
Číslo specifického cíle: SC 1, SC 2 s SC 3
Název specifického cíle:
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Datum zahájení: 01. 12. 2019
Datum ukončení: 31. 07. 2022

Cílem projektu je vytvořit DVZ, který bude inovativním způsobem rozvíjet digitální gramotnost žáků základních škol (první stupeň) v kontextu vybraných témat souvisejících s oblastí dopravní bezpečnosti. Využit při tom bude jedinečný model největšího modelového kolejiště v ČR a ve střední i východní Evropě, který se nachází v prostorech Království železnic v Praze. Vybrané části tohoto modelu budou digitalizovány (model tematicky pokrývá různé kraje ČR). V digitalizované podobě pak bude model sloužit jako prostředí pro řešení praktických úloh s tématem zejména z oblasti dopravní bezpečnosti, ale i z historie a místopisu. Vznikne tak jedinečný DVZ založený na 3D modelu převedeném do digitalizované podoby, a tedy na prostředí, které je vizuálně reálné a pro žáky pochopitelné a jednoduché.

Naplnění cíle zajistí projekt skrze realizací následujících dílčích cílů:

  1. vznikne digitální vzdělávací prostředí založené a propojené s reálným 3D modelem,
  2. modul obsahující podporu pedagogickým pracovníkům. Kromě zaměření na podporu rozvoje digitální
    gramotnosti žáků bude součástí DVZ modul obsahující podporu pro pedagogy, kteří ho budou
    využívat.

Království železnic

Adresa expozice
Stroupežnického 23, Praha 5 – Smíchov
Tel.: +420 257 211 386
E-mail: info@kralovstvi-zeleznic.cz

Rezervace vstupenek pro školy (mimo program HKP)
E-mail: rezervace@kralovstvi-zeleznic.cz

Pro média
Provozovatelem expozice je: Ústav modelů ve vzdělávání. z.ú.

Poslat adresu do telefonu