TECHNICKÉ PROGRAMY

MERKUR - Rozsvítíme žárovku

Anotace: V rámci lektorovaného programu si žáci ve dvojicích sestaví ze stavebnice Merkur elektrický obvod a rozsvítí žárovku. Vyzkouší si, kterými látkami prochází elektrický proud. Na modelu železnice vyhledají příklady světelných zařízení a vlastními slovy vysvětlí, jak mohou tato zařízení přispět k bezpečnosti v silničním (železničním) provozu.

Délka programu: Předpokládaný čas 45 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Získáme praktickou zkušenost s „fyzikálním“ jevem – elektrický obvod.

Jaké kompetence rozvíjíme: ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu, ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program

MERKUR - Roztočíme kolotoč

Anotace: V rámci lektorovaného programu si žáci ve dvojicích sestaví ze stavebnice Merkur „řetízkový“ kolotoč. Budou pozorovat a popisovat, co se děje po roztočení kolotoče. Propojí pozorování s vlastní zkušeností a s dalšími situacemi, ve kterých můžeme pozorovat působení odstředivé síly.

Délka programu: Předpokládaný čas 60 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Získáme praktickou zkušenost s „fyzikálním“ jevem – odstředivá síla.

Jaké kompetence rozvíjíme: ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program

MERKUR - Proměny jeřábu v čase

Anotace: Naši předkové byli schopni zvedat těžká břemena bez toho, že by měli současnou vyspělou techniku. Po krátkém představení historie tohoto vynálezu si žáci sestaví jeřáb ze stavebnice Merkur a mají příležitost, aby si uvědomili, na jakém principu funguje. Sestavování modelu vyžaduje značnou dávku zručnosti, žáci si procvičí své manuální dovednosti a potrénují trpělivost. Program je veden lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 60 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Získáme praktickou zkušenost s „fyzikálním“ jevem – kladka.

Jaké kompetence rozvíjíme: ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, ČJS-5-3-03 • ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program

MERKUR - Jak funguje houpačka

Anotace: Žáci si představí předměty, které fungují na principu dvojzvratné páky. Poté si sestaví houpačku a zkusí odvodit, co se stane, když se na její opačné konce posadí různě nebo stejně těžké děti. Pokusí se nalézt odpověď na otázku, které předměty kolem nás fungují na stejném principu. Program je veden lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 60 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Získáme praktickou zkušenost s „fyzikálním“ jevem – dvojzvratná páka.¨

Jaké kompetence rozvíjíme: ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program

MERKUR - Rychlá jízda

Anotace: Nakloněnou rovinu žáci znají z běžného života, aniž si to uvědomují. Využíváme ji např. při sáňkování a lyžování, ale také k usnadnění práce při zvedání nebo spouštění břemen. Žáci si sestaví dvě nakloněné roviny s různým sklonem a budou pozorovat, jak se mění rychlost autíček při jízdě dolů i sílu, kterou musejí vynaložit, aby autíčka vyjela zpět nahoru.

Délka programu: Předpokládaný čas 60 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Získáme praktickou zkušenost s „fyzikálním“ jevem – nakloněnou rovinou.

Jaké kompetence rozvíjíme: ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

Pro koho je program určen: Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program

Programovatelné vláčky

Anotace: Moderní technologie se staly běžnou součástí života všech a samy děti je aktivně využívají již od útlého věku. Technologie jim poskytují především zábavu a slouží jako komunikační nástroj. Moderní technologie mají však i své místo ve vzdělávání a budoucnost je jim čím dál více nakloněná – je tedy na místě seznámit děti i pedagogy s  možnostmi jejich využití.

Vzdělávací program má za cíl prostřednictvím chytrého elektrického vláčku seznámit žáky se základy programování a to jednoduchou, intuitivní a především hravou formou. Žáci ihned vidí, jak je ovládání jednoduché a jak lze měnit pohyb vláčku dle jejich zadání. Nejprve budou lektorem seznámeni se stavebnicí, plnit úkoly různých obtížností a následně dostanou prostor pro vlastní programování. Aktivita je vedená lektorem.

Délka programu: Předpokládaný čas 40 minut + následná volná prohlídka expozice

Co se naučíme: Žák se seznámí s interaktivním robotickým zařízením, které díky jeho využití podporuje rozvoj kreativity, logického myšlení, informatického myšlení.

Pro koho je program určen: Programovatelné vláčky jsou využitelné napříč základním vzděláváním. Pro děti z MŠ a 1.třídy je nutná asistence doprovázejícího pedagoga.

Cena: 160 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma) Rezervujte si termín pro tento program