maskot-header2

Pravidla soutěže

v časopisu ČD pro děti: Můj Vláček 1/2023

Výsledky soutěže z posledního vydání  2022.

Termín soutěže: ode dne vydání časopisu Můj Vláček (1/2023) do 15. dubna 2023.

Výhry: 1) Startovní set Power Train od partnera soutěže Království hraček BAMBULE, 2) sady vstupenek do Království železnic.

Partner soutěže a dodavatel hlavní ceny: ALLTOYS, spol. s r.o.

Počet výher: 5 (1. místo: Start set Power Train, 2. a 3. místo: sada 4 ks vstupenek do Království železnic, 4. a 5. místo: dvě vstupenky do Království železnic).

 1. Pořadatel soutěže: provozovatel expozice Království železnic – Ústav modelů ve vzdělávání, z.ú., sídlem Praha 3, Roháčova 14, PSČ 13000, IČ: 033 800 92, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 65.
 2. Soutěž je vyhlášena v časopisu Můj Vláček, číslo 2/2022.
 1. Možnost zapojit se do soutěže mají čtenáři časopisu v rozmezí výše uvedeného termínu.
 2. Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, starší 18 let, s adresou pro doručování na území České republiky – jako zákonný zástupce soutěžícího dítěte, které splní podmínky této soutěže. Tyto podmínky jsou:
 • Odpovědět na soutěžní otázku: Napiš alespoň pět atrakcí, které si můžete vyzkoušet v Království železnic.
 • Odpověď odeslat na kontaktní adresu soutěže:
  soutez-muj-vlacek@kralovstvi-zeleznic.cz.
 1. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit jen jednou.
 2. Výherci budou Pořadatelem soutěže vylosováni ze správných odpovědí po ukončení soutěže.
 3. Výherce bude vyhlášen do 15 dnů od skončení soutěže. Výherci budou na e-mail adresu, ze které poslali příspěvek do soutěže informováni o výhře a požádáni o zaslání kontaktních údajů pro odeslání výher.
 4. Do soutěže se nesmí zapojit žádný zaměstnanec Pořadatele nebo partnera soutěže.
 5. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 6. Vyplacení výhry v hotovosti není možné.
 7. Výhru není možné vyměnit za jiné produkty.
 8. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na www stránce Pořadatele nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel Ústav modelů ve vzdělávání z. ú., sídlem Praha 3, Roháčova 14, PSČ 13000, IČ: 03380092 je oprávněn zpracovávat, jako správce, osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže za účelem její realizace.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 11. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám. Souhlas uděluje soutěžící Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením EU č. 2016/679 „GDPR“, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 3 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Soutěžící má vedle práva svůj souhlas odvolat i právo požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje účastníka zpracovává, požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů soutěžícího, vyžádat si u Pořadatele přístup k osobním údajům soutěžícího a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů soutěžícího po skončení platnosti uděleného souhlasu.
 12. Soutěžící účastí v soutěži uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let ode dne začátku soutěže. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro Provozovatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.
 13. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s uveřejněním soutěžního obrázku na facebookovém a instagramovém profilu Pořadatele, na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům.
 14. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezúplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží a které zpřístupnil Pořadateli, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla vydavateli časopisu, v němž byla soutěž zveřejněna. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž přijetí tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy.

Výsledky soutěže z posledního vydání r. 2022

1. místo: Vojtíšek Power Train – základní sada
2. místo: Petra 4 ks vstupenek do Království železnic
3. místo: František4 ks vstupenek do Království železnic
4. místo: Pája2 ks vstupenek do Království železnic
5. místo: Anička2 ks vstupenek do Království železnic

Děkujeme všem soutěžícím za účast  a výhercům gratulujeme. Oznámení o výhře byla (nebo budou) odeslána na vaše e-mail adresy.