POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA PRO ŽÁKY PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy a s finanční podporou Evropských strukturálních fondů nabízíme dětem od 4. do 15. let vzdělávací program o řemeslech a povoláních. V jeho rámci jsou děti / žáci (různě dle jejich věku a souvisejících kompetencí) seznamování s profesemi v pěti daných oblastech (viz níže). Program je realizován formou edutainmentu (vzdělávání hrou), které společně s „wow“ efektem pohledu obří funkční modelová kolejiště přirozeně generuje vyšší zájem dětí a ověřeně zvyšuje míru zapamatování získaných informací.

Program:

 • je časově omezen do listopadu 2023,
 • je dotován z Evropských strukturálních fondů – proto je vstup do expozice a celý program pro školy zcela zdarma.

Parametry programu:

 • organizuje Hospodářská komora hlavního města Prahy
 • nabídka platí pro základní a mateřské školy (ale také družiny nebo příměstské tábory), se sídlem na území hl. m. Prahy,
 • délka programu: cca 90 minut (prodlužuje se o čas, který doprovod dětem vyhradí na prohlídku expozice po ukončení pracovní části), 
 • cílem programu je zvýšení povědomí dětí o profesích v těchto oblastech: E1: strojírenství, E2: stavebnictví, E3: služby, E4: veřejná správa a E5 doprava, přičemž programy na sebe přímo nenavazují. Každá z tříd dané školy/školky, může využít jeden, dva nebo postupně do konce běhu projektu všech 5.
  • Děti z MŠ: získají základní informace o tom, co je to profese / povolání, co znamená doprava, služby, veřejný sektor, … a seznámí se s vybranými profesemi daného programu. Úvodní část probíhá formou moderované diskuse, v jejímž rámci jsou děti vedeny k tomu, aby společně tu kterou profesi popsaly a pochopily její význam pro společnost i běžnou náplň práce v profesi • následující praktická část je různá podle programu, děti formou hry nabývají nové kompetence (např. pochopí princip a funkce návěstidel v železniční dopravě, zkusí si malovat na stěnu apod.). Následuje prohlídka kolejišť a závěr programu,
  • I. stupeň ZŠ: po úvodní části – přednášce s moderovanou diskusí – pracují děti samostatně s pracovním listem konkrétního programu, tj. sady kvizových otázek provázaných s profesemi oblasti, obvykle zpracovaných jako modelové situace v kolejišti expozice. Ty mají správně identifikovat a odpovědět na cca 10 otázek. Pedagogický doprovod má k dispozici metodické pokyny programu vč. vlastní verze pracovního listu s popisem a identifikací správných odpovědí. Následuje praktická část, kde se děti podle zvoleného programu třídy např. naučí sestavit a zprovoznit slaboproudé zařízení (16V) nebo základy první pomoci – identifikace bezvědomí či zástavy dechu, jak se zachovat pokud vidí úraz, … Opět důsledně ve vazbě k jejich věku, možnostem a schopnostem. I zde, podle uvážení pedagogického doprovodu následuje volná prohlídka expozice.
  • II. stupeň ZŠ: struktura programu kopíruje verzi pro I. stupeň, avšak úvodní přednáška s diskusí i otázky v pracovním listech akcentují mimo samotný obsah různých profesí, informace o běžném platovém zařazení profese, kvalifikační předpoklady, typ a požadovanou úroveň vzdělání. Také praktická část je obtížnější, např. u služeb musejí děti naprogramovat jízdu vláčku Intelino, podle zadání, zatímco např. děti z MŠ musí ve stejném programu „jen“ složit okruh a vláček rozjet na kolejích.
 • Pro další informace a rezervaci termínu pro třídy kontaktujte koordinátora projektu – Hospodářská komora hl. m. Prahy:
  Jiří Svoboda, tel: 703 143 908, svoboda@hkp.cz