PŘÍPRAVA NA EXKURZI

POPIS PRACOVNÍCH LISTŮ V MOBILNÍ APLIKACI

Od září 2022 je školám k dispozici nový styl práce žáků během exkurze. Namísto dříve používaných papírových pracovních listů, je k dispozici sada tabletů pro žáky i učitele a mobilní aplikace s nabídkou zatím 11 testů, která se bude dále rozšiřovat.

Exkurze v tomto programu probíhá standardním a zavedeným způsobem, který je popsán na úvodní stránce pro školy. Papírové pracovní listy jsou ale nahrazeny digitálními vzdělávacími zdroji (dále DVZ) a mobilní aplikací. Aplikaci si můžete v případě zájmu vyzkoušet ještě před exkurzí. Je pod jménem „Království železnic“ volně ke stažení pro zařízení Android v Google Play a pro zařízení s iOS v Apple Store. Práce s ní a ovládání jsou intuitivní, a tak se nemusíte obávat, pokud si ji nevyzkoušíte předem. Lektor(ka), který se bude třídě věnovat vše vysvětlí a názorně ukáže během krátkého úvodního slova.

Popisy jednotlivých testů vám umožní se na exkurzi připravit výběrem, a v případě, že si instalujete aplikaci na své zařízení, lze je v režimu „Jednotlivec“ i předem vyzkoušet. Při samotné práci s tabletem v Království železnic ale mimo on-line přehled o postupu jednotlivých žáků uvidíte také jednotlivé otázky, včetně správných odpovědí. Výsledky třídy si pak můžete odeslat na e-mail k pozdějšímu využití.

Dopravní výchova – cyklista (U)Cestování vlakem a pohyb cestujících na nástupišti a v jeho okolí (U)
Pohyb ve městě (U)Bezpečná přeprava cestujících hromadnou dopravou, cyklista (U)
Pohyb ve městě i na koloběžce a na kole (U)Dopravní výchova – MHD a přeprava cestujících (U)
Dopravní nehoda (U)Zdravověda a prevence zdraví (U)
Profese a povolání v dopravě (U)O železnici a bezpečnosti na ní (U)
Silniční doprava a pravidla silničního provozu (U)AJ – Waste separation (Třídíme) – AJ-01-B-01a (obtížnost 2)
AJ – Cars that help us (Auta, která nám pomáhají) – AJ-02-B-01a (obtížnost 2)AJ – Cars that help us (Auta, která nám pomáhají) – AJ-02-B-01a (obtížnost 3)

Testy, které mají na konci názvu uvedeno (U) jsou k dispozici také ve variantě pro děti s poruchami učení. Obsahují méně otázek, kratší popisy otázek i méně distraktorů. Pro tyto děti je také v aplikaci připraveno několik změn v nastavení: větší rozpal mezi písmeny i řádky, změna barvy pozadí, zobrazení veškerého textu verzálkami.

Projekt byl podpořen prostředky Evropských strukturálních fondů. Podrobný popis projektu.

Silniční doprava a pravidla silničního provozu (U)

Děti by si měly utřídit a zopakovat poznatky o silniční dopravě a základních pravidlech silničního provozu z pohledu řidiče motorového vozidla i z pohledu chodce. Měly by vědět, jak se v jednotlivých situacích zachovat a proč. Měly by umět vyčíst z obrázků, co je na situaci špatně a proč, případně umět situaci samostatně opravit. Situace z Království železnic by měly umět z daných informací a z daných otázek samostatně vyhledat, což podpoři jejich vytrvalost, sociální dovednosti a také schopnost identifikovat problém, odlišovat důležité a nepodstatné informace a syntetizovat je do řešení zadání.

Tip: po cestě zpět do školy z Království železnic můžete některé situace přímo vyzkoušet, například chování chodců na přechodu, správné chování chodců při chůzi ve větší skupině, přecházení v místě tramvajových kolejí. Můžete si také s dětmi zopakovat, jaké jsou povinnosti řidičů a chodců na přechodech pro chodce, kde jsou semafory, a také, jak by se měli chovat řidiči a chodci na přechodech, kde semafor není. Dále s dětmi může procvičovat tuto problematiku na dopravních hřištích nebo ve škole formou videí či pracovních listů.

Cestování vlakem a pohyb cestujících na nástupišti a v jeho okolí (U)

V tomto pracovním listu si žáci zábavnou formou zopakují téma cestování vlakem a pohyb cestujících na nástupišti a v jeho okolí. Většinu odpovědí na otázky lze nalézt přímo v kolejištích Království železnic nebo na fotografiích v pracovním listu. Věříme, že hledání indicií k odpovědím v expozici bude pro děti zábavnou výzvou. Na některé otázky je třeba odpovědi získat v upravených dopravních prostředcích expozice Království železnic (tramvaj, autobus MHD, MOV ř. 810).

Tip: při cestě zpět do školy z Království železnic si můžete povídat o situacích na železničních tratích, které děti a Vás nejvíce zaujaly, a o tom, jak se v nich chovat. Pokud jedete zpět do školy vlakem, můžete využít toho, co se děti naučily, i v praxi: jak se chovat na nádraží a ve vlaku, co musí dodržovat strojvedoucí a vlakový personál, cestující a další účastníci železniční dopravy, jako jsou automobily na železničních přejezdech apod.

Ve škole můžete nabyté znalosti a zkušenosti dále prohlubovat například formou filmů, dokumentů či jiných názorných videí o situacích na železnici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/studenti/videogalerie

Dopravní nehoda (U)

Děti by si měly zopakovat (či se nově seznámit s tím), jak zabránit vzniku dopravní nehody či jak se zachovat, že se stanou jejími svědky. Díky DVZ děti umějí pojmenovat jednotlivé složky integrovaného záchranného systému včetně kontaktů, vědí o důležitosti použití bezpečnostních prvků, znají základní pojmy ze zdravovědy. Děti si uvědomí, kde všude se vyskytuje riziko setkání s dopravní nehodou či kde je zvýšené riziko zranění z nepozornosti. Mohou si na modelových situacích prohlédnout různé příklady nehod a získat tak ještě lepší představu o jejich řešení.

Tip: vyzvěte žáky, aby cestou zpět pozorovali dopravní situace s důrazem na dodržování bezpečnosti, upozornily na chyby a navrhly správný postup. Ve třídě si také můžete vyzkoušet volání na tísňovou linku, ošetření rány, nakreslit dopravní nehodu s návrhem řešení apod. Povídejte si s dětmi o práci lidí IZS, požádejte rodiče, kteří mají profesi týkající se této oblasti, zda by byli ochotni ji ve třídě představit, zajistit exkurzi apod.

Dopravní výchova – MHD a přeprava cestujících (U)

V tomto DVZ žáci vyřeší problémy v dopravním provozu na základě znalostí jeho pravidel, naleznou místo v modelové železnici v království železnic, kde je problém znázorněn či informace uvedena. V dalším typu otázek žáci uplatní své znalosti pravidel chování v hromadné dopravě a znalost některých povolání v rámci veřejné dopravy, vyberou správnou odpověď podle zkušenosti, logiky (dedukce).

Tip: po cestě zpět do školy mohou děti využít prostředky MHD a vyzkoušet si některé poznatky v praxi,například nastupování a vystupování v těchto dopravních prostředcích, zjistit, co vše je cestující povinen  udělat před nástupem do MHD, a jak se má cestující správně v MHD chovat tak, aby dodržoval  bezpečnost a pravidla pro cestující a aby nikoho v okolí neohrozil. Děti mohou také navštívit dopravní hřiště poblíž školy na nácvik dalších dopravních situací.

Pohyb ve městě i na koloběžce a kole (U)

DVZ slouží k opakování, upevnění nebo naopak představení problematiky pohybu ve městě pro žáky prvního stupně ZŠ. Tento DVZ je zaměřen na specifické prostředky a situace, s nimiž se setká nezletilé dítě ve městě. Výuka opřená o pracovní list napomáhá dosahování několika cílů formulovaných v RVP ZV. Je vhodné pracovat v prostředí modelové železnice Království železnic v Praze, kde si žák může situace v zadání oživit konfrontací s modelem.

Tip: zopakovat si při zpáteční cestě z Království železnic, jednotlivé pojmy např.: značky, semafory, dopravní prostředky, které potkáte, pojmy jako eskalátory a pravidla chování při jejich využívání.  Jako domácí úkol popsat svou cestu do školy s důrazem na správná pravidla chování při pohybu ve městě.

Dopravní výchova – cyklistika (U)

Žáci si vyplněním pracovního listu prohlubují znalosti z dopravní výchovy (především na téma cyklistika) a spojují si je s „reálnými“ situacemi. Vyhledáváním daných situací v kolejištích si tříbí svoji pozornost. 1. otázka podporuje zdravou soutěživost v kolektivu. Odpovědi otázek číslo 7 a 9 navádí žáka k přemýšlení o nečekaném významu slov. 10. otázka vybízí k interakci s vyučujícím. Některé otázky samy o sobě pobízejí žáka k dalším doplňujícím dotazům na určité téma, je proto vhodné iniciovat diskusi při společném procházení otázek. Žáci si tím rozvíjí komunikační dovednosti a schopnost interakce ve skupině, učí se porozumět názorům ostatních, obhajovat nebo upravovat vlastní názory, podporovat je logickými argumenty. Diskuse a spolupráce ve skupině podporuje vztahy ve třídě mezi spolužáky.

Tip: zopakujte si dopravní výchovu v reálném prostředí. Skupina se zastaví na bezpečném přehledném místě, odkud bude pozorovat dění, například na ulici. Společně si všímejte věcí především na téma cyklistika a vypozorujte, jestli se jedná o dobrý nebo špatný příklad a proč tomu tak je.

Pohyb ve městě (U)

DVZ slouží k opakování, upevnění nebo naopak představení problematiky pohybu ve městě pro žáky prvního stupně ZŠ. Tento DVZ je zaměřen na specifické prvky městské krajiny jako jsou podchody, eskalátory, střetávání se různých druhů dopravy v jednom místě apod. Výuka opřená o pracovní list napomáhá dosahování několika cílů formulovaných v RVP ZV. Je vhodné pracovat v prostředí modelové železnice Království železnic v Praze, kde si žák může situace v zadání oživit konfrontací s modelem.

Tip: zopakovat si při zpáteční cestě z Království železnic, jednotlivé pojmy např.: značky, semafory, dopravní prostředky, které potkáte, pojmy jako eskalátory a pravidla chování při jejich využívání. Jako domácí úkol popsat svou cestu do školy s důrazem na správná pravidla chování při pohybu ve městě.

Bezpečná přeprava cestujících hromadnou dopravou, cyklista (U)

V tomto DVZ si žáci zábavnou formou osvěží poznatky o dopravě, dopravních prostředcích, městské hromadné dopravě (MHD) a základních pravidlech a bezpečnosti při cestování v prostředcích MHD s důrazem na roli cyklisty.

Tip: zopakovat si při zpáteční cestě z Království železnic, jednotlivé pojmy např.: značky, semafory, dopravní prostředky, které potkáte, pojmy jako cyklostezka, vyhrazený pruh pro cyklisty, povinné vybavení kola, přechod pro chodce a kolo. Jako domácí úkol popsat svou cestu do školy s důrazem na správná pravidla bezpečného chování na kole ve městě.

O železnici a bezpečnosti na ní (U)

Děti by si měly utřídit a zopakovat poznatky o železniční dopravě, cestování vlakem, bezpečném pohybu v okolí železničních tratí a také o dodržování základních pravidel a bezpečnosti. Měly by vědět, jak se v konkrétních situacích zachovat a proč. Tento DVZ procvičuje trpělivost dětí a také jejich schopnost samostatně vyhledávat situace, informace a objekty v Království železnic, které jim pomohou zformulovat si správnou odpověď a naučit se, co je důležité vědět, když se stávám cestujícím na železnici.

Tip: při cestě zpět do školy z Království železnic si můžete povídat o situacích na železničních tratích, které děti a Vás nejvíce zaujaly, a o tom, jak se v nich chovat. Pokud jedete zpět do školy vlakem, můžete využít toho, co se děti naučily, i v praxi: jak se chovat na nádraží a ve vlaku, co musí dodržovat strojvedoucí a vlakový personál, cestující a další účastníci železniční dopravy, jako jsou automobily na železničních přejezdech apod.

Profese a povolání v dopravě (U)

Děti by si měly zopakovat názvy a náplně práce nejznámějších profesí v oblasti dopravy, případně se s nimi seznámit. Seznámí se také s pracovními nástroji a budou je umět přiřadit k jednotlivým profesím nebo odhadnout profesi, která s těmito nástroji zachází. Děti si uvědomí, kolik různých profesí je k fungování dopravních služeb zapotřebí, mohou si na modelových situacích prohlédnout jednotlivá povolání při práci, a získat povědomí o pracovním prostředí těchto osob.

Tip: vyzvěte děti, aby zkusily pojmenovat profese osob v dopravě, se kterými jste se setkali, pro zajímavost mohou počítat na zpáteční cestě řidičky tramvají, žlutá auta, parníky atd. Povídejte si s dětmi, čím by v dospělosti chtěly být, požádejte rodiče, kteří mají profesi týkající se dopravy, zda by byli ochotni ji ve třídě představit, zajistit exkurzi apod.

Zdravověda a prevence zdraví (U)

Žáci si vyplněním pracovního listu prohlubují znalosti ze zdravovědy tím, že je mohou uplatňovat v situacích blízkých jejich životu. Vyhledáváním daných situací v kolejištích Království železnic si tříbí pozornost. Nejen úlohy samotné, ale i nutnost nalézt konkrétní situace v poměrně rozsáhlé expozici rozvíjejí jejich sociální dovednosti při společném řešení konkrétních problémů se spolužáky, popřípadě při potřebné dělbě práce a odpovědnosti.

DVZ obsahuje sadu úloh připomínajících žákům zásady chování při setkání s nejrůznějšími zraněními. Některé úlohy jsou vyprávěním příběhu. Žáka tedy nevedou jen k odpovědi na jednoduchou otázku, ale současně jej vybízejí k čtenářské aktivitě, nejen k dekódování textu, ale i k nalezení klíčových informací a formulování problému. DVT podporuje čtenářskou gramotnost, rozvíjí sociální dovednosti žáků a schopnost učit se.

AJ – Waste separation (Třídíme) – AJ-01-B-01a (obtížnost 2)

Během vyplňování pracovního listu se žáci seznámí a v anglickém jazyce si procvičí tři základní slovíčka označující nádoby na vyhazování jednotlivých druhů odpadu, které najdeme v každém městě a jež nám pomáhají k jednoduchému a pohodlnému třídění odpadních produktů – tedy popelnice (paper bin) a kontejner na papír (paper container), popelnice (plastic bin) a kontejner na plasty (plastic container) a popelnice (glass bin) a kontejner na sklo (glass container.

K těmto základních slovíčkům si pak dále zopakují i další doplňková slovíčka jako např. barvy (colours), čísla (numbers) či předložky (next to, in front of) a jednoduché stupňování (bigger, smaller). Procvičování probíhá pomocí široké škály cvičení, např. výběr správného obrázku (choose), doplňování vět (complete) a dalších. Součástí pracovního listu je i vyhledávání odpovědí přímo v rámci jednotlivých kolejišť.

Tip: po dokončení pracovního listu můžete ještě procvičit známou i nově získanou slovní zásobu jednoduchým opakováním slovíček a naučených slovních spojení a vět. Na závěr zhodnoťte s dětmi jejich spokojenost s návštěvou Království železnic a vyplňování pracovního listu, co se jim líbilo a nelíbilo, co jim přišlo jednoduché nebo naopak složité. Během cesty zpět pak můžete s žáky pozorovat dění přímo na ulici a pojmenovávat si jednotlivé popelnice a kontejnery, které cestou uvidíte. Zároveň při tom můžete procvičovat naučená slovíčka v anglickém jazyce pojmenováváním, popisováním či počítáním okolních předmětů apod.

AJ – Cars that help us (Auta, která nám pomáhají) – AJ-02-B-01a (obtížnost 2)

Během vyplňování pracovního listu se žáci seznámí a v anglickém jazyce si procvičí tři základní slovíčka označující vozidla bezpečnostních služeb, která pomáhají a zasahují při dopravních nehodách či dalších krizových situacích – tedy sanitka (ambulance), policejní auto (police car) a hasičský vůz (fire truck).

K těmto základních slovíčkům si pak dále zopakují i další doplňková slovíčka jako např. barvy (colours), čísla (numbers) či předložky (next to, in front of) a směry pohybu (left, right). Procvičování probíhá pomocí široké škály cvičení, např. výběr správného obrázku (choose), doplňování vět (complete) a dalších. Součástí pracovního listu je i vyhledávání odpovědí přímo v rámci jednotlivých kolejišť.

Tip: během cesty zpět pak můžete s žáky pozorovat dění přímo na ulici, popisovat situace, které by mohly nastat a které by potřebovaly zásah jednoho ze zmíněných vozidel. Zároveň při tom můžete procvičovat naučená slovíčka v anglickém jazyce pojmenováváním, popisováním či počítáním okolních předmětů apod.

AJ – Cars that help us (Auta, která nám pomáhají) – AJ-02-B-01a (obtížnost 3)

Během vyplňování pracovního listu se žáci seznámí a v anglickém jazyce si procvičí tři základní slovíčka označující vozidla bezpečnostních služeb, která pomáhají a zasahují při dopravních nehodách či dalších krizových situacích – tedy sanitka (ambulance), policejní auto (police car) a hasičský vůz (fire truck).

K těmto základních slovíčkům si pak dále zopakují i další doplňková slovíčka jako např. barvy (colours), čísla (numbers) či předložky (next to, in front of) a směry pohybu (left, right). Procvičování probíhá pomocí široké škály cvičení, např. výběr správného obrázku (choose), doplňování vět (complete) a dalších. Součástí pracovního listu je i vyhledávání odpovědí přímo v rámci jednotlivých kolejišť.

Tip: během cesty zpět pak můžete s žáky pozorovat dění přímo na ulici, popisovat situace, které by mohly nastat a které by potřebovaly zásah jednoho ze zmíněných vozidel. Zároveň při tom můžete procvičovat naučená slovíčka v anglickém jazyce pojmenováváním, popisováním či počítáním okolních předmětů apod.