Technické řešení

Krajina a doplňky

Základní rám a nosnou plochu tvoří svařované ocelové nosníky. Kolejová pláň, plochy pod stavbami a silnice je tvořená pásem překližky a kousky překližky. Samotný reliéf krajiny je nahrubo zhotoven z polystyrenu, který je zpevněn polepením papírem a na tento dodatečně probarvený podklad je lepen travní povrch či další materiály dotvářející finální krajinu.

Dominantní autentické budovy a stavby (nádražní budovy, historické objekty, industriální stavby) v jednotlivých krajích jsou ručně zhotoveny na zakázku přesně podle předloh. Ostatní stavby jsou postaveny ze stavebnic předních výrobců.

Stromky a keře si vyrábíme sami. Návěstidla a osvětlení jsou od malosériových výrobců.

Kolejivo

Na celém kolejišti je osazeno kolejivo H0 od Firmy Fleischmann s vymodelovaným podložím. Každá výhybka má elektromagnetický přestavník dálkově ovládaný pomocí počítače z velína.

Automobilový provoz

Využíváme modifikované řešení firmy Faller a jejího Car Systému. Ve vozovce je vodivý drát. Každé vozidlo má pohyblivou přední nápravu s magnetem, který klouže po vozovce a vodicím drátu. Napájení je řešeno dobíjecími bateriemi, které jsou umístěny v každém voze. Ve vozovce jsou rozmístěny stop magnety, které rozpojují jazýčkové kontakty ve vozech a takto vozidla zastavují na křižovatkách apod. Elektromagnety a další jsou ovládány softwarově z velína.

Ovládání kolejiště

Jednotlivé tratě se z pohledu ovládání chovají jako samostatná kolejiště. Z toho vychází i ovládání, které je řešeno digitálními (DCC) systémy napojenými na počítače. Toto řešení umožňuje zachovat provoz i při výpadku jedné z tratí a není nutné využívat síťovou verzi ovládacího softwaru. Každá trať má vlastní DCC centrálu, která přivádí signál do kolejí a takto přes koleje komunikuje s DCC dekodérem v každé lokomotivě. Každá centrála je propojena s počítačem a ovládána softwarem RailCo Gold 7.0. Jednotlivé traťové a staniční úseky jsou napojeny na proudová čidla, které po obsazení lokomotivou či vozem posílají zprávu centrále o obsazení úseku. Díky tomu je možné automatizovat provoz podle přesně stanoveného grafikonu. Softwarově jsou také ovládány výhybky, návěstidla, osvětlení a další efektní doplňky.

Navigačně-informační systém pro návštěvníky se senzorickým hendikepem

V expozici můžete najít systém zobrazující a popisující objekty i činnosti v kolejištích. Ačkoliv je primárně určen osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením, jeho výhody ocení i ostatní. Zejména děti se mohou dozvědět mnoho zajímavých technických i historických faktů nenásilnou formou jednoduchých příběhů, které spojují zábavu i poučení. Tyto texty jsou k dispozici nejen v psané formě, ale také jako audionahrávky MP3 či video v českém znakovém jazyce a navíc vytištěny Braillovým písmem. Pro nevidomé návštěvníky je k dispozici také hmatový koutek, kde si mohou osahat různé vagony či lokomotivy nebo některé modely budov.